Privacyverklaring

Privacyverklaring

Hoe wij werken

Onderstaande privacyverklaring is  van toepassing op de dienst- en hulpverlening van Psychologen Loket.

Lees ook onze informatie over privacy en anonimiteit en onze disclaimer.

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring beschrijft hoe de Psychologen Loket jouw persoonsgegevens gebruikt die worden verzameld via haar website www.Psychologen Loket.nl (de Website), haar mobiele lidmaatschappen, in het kader van vragenlijstonderzoeken en in verband met haar (telefonische en online) hulpverlening (de Hulpverlening).

Psychologen Loket vindt jouw privacy erg belangrijk. Psychologen Loket vindt het ook belangrijk om transparant te zijn over de gegevens die wij van jou verzamelen en hoe wij deze gegevens vervolgens gebruiken ten behoeve van onze Hulpverlening en – in geanonimiseerde vorm – voor (wetenschappelijk) onderzoek. In deze privacyverklaring lichten wij daarom zo volledig mogelijk toe wat wij met jouw persoonsgegevens doen en waarom. Ook kun je lezen welke rechten je hebt ten aanzien van jouw persoonsgegevens. Als je vragen hebt over de manier waarop wij jouw gegevens verwerken, dan kun je contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vind je terug onder “contact”

Als wij deze privacyverklaring wijzigen, zullen wij jou hierover informeren. Wij zullen dit doen door bijvoorbeeld het sturen van een e-mail (voor zover wij jouw e-mailadres hebben) en via een melding op onze Website. De meest recente versie van de privacyverklaring zal op deze Website beschikbaar zijn, samen met een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat de gegevens ofwel direct over iemand gaan, ofwel naar deze persoon te herleiden zijn, al dan niet door ze met andere gegevens te combineren.

Er zijn veel soorten persoonsgegevens. Voor de hand liggende gegevens zijn iemands naam, adres en woonplaats. Maar ook rekeningnummers, telefoonnummers en postcodes met huisnummers zijn persoonsgegevens. Gevoelige gegevens als iemands ras, godsdienst, seksuele voorkeur of (psychische) gezondheid worden bijzondere categorieën van persoonsgegevens genoemd. Deze zijn door de wetgever extra beschermd.

Dat wij jouw persoonsgegevens verwerken, betekent nog niet dat wij weten wie je bent. Vaak weten we alleen dat de informatie betrekking heeft op hetzelfde individu, maar daarmee weten wij nog niet wie de persoon achter het individu is. Als je gebruik maakt van onze diensten doen we dat met naam en toenaam, uiteraard kan je zelf beslissen dit te veranderen.

Wie is de verantwoordelijke?

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die wij verzamelen via de Website en onze Hulpverlening is Psychologen Loket.

Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming (de FG) aangesteld. Deze persoon ziet toe op de op de correcte wijze van verwerking van persoonsgegevens binnen Psychologen Loket. Voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Psychologen Loket kun je contact opnemen met de FG via info@psychologenloket1.nl en op werkdagen tussen 09.00 – 17.00u via 0653577476.

Betreft persoonsgegevens Bijzondere categorieën van Persoonsgegevens

Website (Nieuwsbrief)
Wij verwerken de gegevens die je aan ons verstrekt wanneer je je aanmeldt voor Psychologen Loket nieuwsbrief, waaronder in ieder geval jouw e-mailadres. Wij verwerken geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens.

Spreekuur
Wij verwerken jouw telefoonnummer niet, tenzij je ons De telefoongesprekken worden niet opgenomen. Van de telefoongesprekken worden geen notities gemaakt en niet opgeslagen. Bij eventuele opleidingsdoeleinde wordt er na toestemming betrokkene live meegeluistert. Wij verwerken geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens.

Informatie app
Wij verwerken jouw telefoonnummer en gegevens niet. Jouw telefoonnummer is zichtbaar voor de betreffende medewerker van Psychologen Loket. Het berichten verkeer wordt in op de telefoon opgeslagen zolang de informatie voorzien loopt, daarna wordt alles direct verwijdert. De app heeft het zelfde veiligheidsniveau als je prive app. Wij verwerken geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens.

App lidmaatschap 
Wij verwerken jouw telefoonnummer en de gegevens die je ons verstrekt via de app, zolang het lidmaatschap loopt Jouw telefoonnummer is zichtbaar voor de medewerker van Psychologen Loket. Het berichten verkeer wordt in op de telefoon opgeslagen zolang de lidmaatschap loopt. Wil je in de toekomst wederom lid worden en voortgaan met het gesprek dan zal je het berichten verkeer zelf opslaan De app heeft het zelfde veiligheidsniveau als je prive app. De app gesprekken, telefoonummer, etc. worden direct na beeindiging lidmaatschap verwijdert Gegevens met betrekking tot de (psychische) gezondheid.

Mijn Loket omgeving
Nog niet van toepassing

Toegestuurde client tevredenheidsonderzoek.
In het kader van beleids -en dienstverbetering zal ik een gemailde tevredenheidsonderzoek gevraagd worden naar enkele persoonsgegevens, zoals geslacht, burgelijke staat, etc, welke we in de statistieken verwerken. Deze verwerken wij enkel met schriftelijke toestemming. Ik het kader van beleids -en dienstverbetering zal ik een gemailde tevredenheidsonderzoek gevraagd worden naar enkele persoonsgegevens bijzondere categorieën van , zoals mate van verbetering klachten, etc, welke we in de statistieken verwerken. Deze verwerken wij enkel met schriftelijke toestemming.

Hoe gebruiken wij jouw persoonsgegevens en wat is de juridische grondslag van de gegevensverwerking?
Voor het verwerken van persoonsgegevens hebben wij een doel nodig. Dit doel verschilt per verwerkingsactiviteit. Bijvoorbeeld: persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van lidmaatschap hebben we nodig voor het contact voor de statistieken en het berichten verkeer.

 

Betreft

Doel

Juridische grondslag

Uitzondering verwerking bijzondere categorieën van gegevens

Nieuwbrief

Toestemming

Niet van toepassing

Spreekuur

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Informatie app

Wij slaan app-gesprekken tijdens het berichtenverkeer op op te telefoon op zolang dit functioneel is voor het berichtverkeer. Na bij eindiging van de informatie voorziening worden alle gegevens direct verwijdert.

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Lidmaatschap app

Wij slaan app-gesprekken tijdens het berichtenverkeer op op te telefoon op zolang dit functioneel is voor het berichtverkeer. Na bij eindiging van de informatie voorziening worden alle gegevens direct verwijdert.

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Toegestuurde client tevredenheidsonderzoek

In het kader van beleids -en dienstverbetering zal in een gemaild tevredenheidsonderzoek gevraagd worden naar enkele persoonsgevens, zoals geslacht, burgelijke staat, etc, welke we in de statistieken verwerken. Deze verwerken wij enkel met schriftelijke toestemming.

Uitdrukkelijke schriftelijke toestemming

In het het kader van beleids -en dienstverbetering zal in een gemaild tevredenheidsonderzoek gevraagd worden naar enkele persoonsgegevens bijzondere categorieën van , zoals mate van verbetering klachten, etc, welke we in de statistieken verwerken. Deze verwerken wij enkel met schriftelijke toestemming.

Wij mogen jouw persoonsgegevens alleen verwerken als wij ons kunnen beroepen op een juridische grondslag voor de gegevensverwerking. Als wij ons niet kunnen beroepen op zo’n juridische grondslag, dan is de gegevensverwerking niet rechtmatig. Voorbeelden van juridische grondslagen zijn:

1. jij hebt toestemming gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;

2. de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent.

3. de gegevensverwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rusten

4. de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons of van een derde, maar slechts indien jouw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden niet zwaarder wegen.

Ten slotte is Psychologen Loket geen ggz, bieden we geen behandelingen en hebben we geen enkel belang bij jou persoonlijke gegevens, daarnaast is het niet zomaar toegestaan om bijzondere persoonsgegevens van jou te verwerken. Een voorbeeld van bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens met betrekking tot jouw (psychische) gezondheid. Wij mogen zulke gegevens alleen verwerken als wij ons kunnen beroepen op een uitzondering in de wet.

Waar bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren de meeste van jouw persoonsgegevens voortkomende uit het client tevredenheidsonderzoek op servers die zich binnen Nederland bevinden. In ieder geval is ons beleid dat gegevens niet buiten de Europees Economische Ruimte (EER) worden doorgegeven. Alle landen die zich in de EER bevinden, hanteren hetzelfde passende beschermingsniveau van jouw persoonsgegevens als Nederland.

Voor de app verkeer worden gegevens opgeslagen op jou mobiel en die van de psycholoog. Hier zijn geen extra beveiligingen anders dan het berichtenverkeer tussen jou en anderen. De gegevens van op de mobiele telefoon worden na beeindiging lidmaatschap en ten alle tijden op jou verzoek verwijdert.

Met wie delen wij jouw gegevens en waarom?

Wij delen jouw persoonsgegevens uit clienttevredenheidsonderzoeken met verwerkers die op onze instructie en onder onze verantwoordelijkheid een deel van de verwerking van de persoonsgegevens verrichten, namelijke de statistische analyse. Het gaat dan voornamelijk om statistieken om het effect van onze dienst beter in kaart te brengen. Met alle verwerkers hebben wij duidelijke schriftelijke afspraken gemaakt over de manier waarop zij namens ons persoonsgegevens verwerken.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor wij de persoonsgegevens verwerken. De bewaartermijn kan per doel verschillen.