Disclaimer

Hoe wij werken

Onderstaande disclaimer is van toepassing op de dienst- en hulpverlening van Psychologen Loket.

Lees ook onze informatie over privacy en anonimiteit en onze voorwaarden.

Disclaimer

Aan deze disclaimer kunnen geen rechten worden ontleend. De op de site gepubliceerde algemene informatie is bedoeld voor algemeen gebruik en is niet specifiek toegespitst op de individuele situatie van de gebruiker. De toepassing van de informatie en de gevolgen van aan de hand daarvan vastgelegde afspraken hangen af van ieders persoonlijke situatie. De informatie kan niet worden gehanteerd als een vervanging van persoonlijk advies.

Psychologen Loket kan niet aansprakelijk worden gesteld, voor verdere schade, uit welke hoofde dan ook, die de bezoeker, gebruiker of hulpvrager als gevolg van direct of indirect van het gebruik van het contact, en de aangeboden informatie, dienst- en hulpverlening.

Gebruiker van de website Psychologen Loket dient zich op de hoogte te stellen van onderstaande disclaimer, informatie over privacy en algemene voorwaarden. Het gebruik en kennisnemen van deze site impliceert het akkoord gaan met deze disclaimer en algemene voorwaarden.

Doel van Psychologen Loket

Hulp via de telefoon en internet heeft voor- en nadelen.

Een belangrijk voordeel van onze dienst- en hulpverlening is dat er geen wachtlijsten zijn en laagdrempelig is. Het is flexibel omdat je in je eigen tijd en vanuit je eigen huis contact kunt hebben. Je hoeft dus geen vrij te vragen van je werk of een eind te reizen.

Een van de nadelen is dat Psychologen Loket niet in staat, het zinvol vindt en/of niet ambieert om op basis van online of telefonisch contact een diagnose te stellen en/of een behandeling te verzorgen. Doordat we je niet te zien krijgen, hebben we te weinig informatie van je om dat goed te kunnen doen. Een ander nadeel is dat onlinehulp niet voor iedereen geschikt is. Je moet hiervoor in staat zijn om je goed uit te kunnen drukken, verbaal of in geschreven tekst. Daarnaast voelt niet iedereen zich voldoende vertrouwd met de computer. Deze groep wordt gelukkig steeds kleiner en wij doen ons uiterste best om het zo eenvoudig mogelijk aan te bieden.

Onze hulp is niet bedoeld ter vervanging van reguliere medische of psychiatrische hulpverlening, maar een volledige nieuwe manier van psychologisch contact, welke niet gezien kan worden als als een behandeling of alternatief voor de reguliere GGZ. Het is van belang dat je beseft dat onze werkwijze beperkingen heeft. Omdat “gewone” hulpverlening die beperkingen niet heeft, adviseren we je altijd ook van deze hulp gebruik te maken.

 

Nadelen van telefonische en onlinedienst- en hulpverlening

Psychologen Loket wijst erop dat haar werkwijze beperkingen, en (mogelijke) nadelen heeft ten opzichte van reguliere hulpverlening. Door het ontbreken van direct (oog)contact is Psychologen Loket niet in staat een volledige indruk te krijgen van de aard en de ernst van de problematiek en de aard en dringendheid van de hulpvraag. De psychologen van Psychologen Loket zijn afhankelijk van de volledigheid van de informatie en de bekwaamheid van de patiënt, bezoeker, gebruiker, hulpvrager om zijn klachten in taal om te zetten. Houding, intonatie en overige indrukken die in een rechtstreeks contact aanwezig zijn, ontbreken geheel. Door de beperking in de mogelijkheid verstrekte informatie te verifiëren, is de kwaliteit en juistheid van de dienst- en hulpverlening door medewerkers van Psychologen Loket sterk afhankelijk van de juistheid en volledigheid van de informatie verstrekt door de bezoeker, gebruiker, of hulpvrager.

 

Gelijktijdige dienst- en hulpverlening

Door het contact op afstand kan Psychologen Loket bij spoedeisende situaties geen rol spelen bij het fysiek stabiliseren of beveiligen van de situatie. Psychologen Loket adviseert hulpvragers of naasten contact op te nemen met reguliere hulpverlening, Psychologen Loket zelfmoord preventie, het alarmnummer 112, de politie of de brandweer. Psychologen Loket houdt zich het recht voor in deze situaties contact te verbreken indien de indruk bestaat dat dit contact het nemen van passende maatregelen hindert of onaanvaardbaar vertraagt.

Psychologen Loket maakt gebruik van verschillende communicatie media. Hieronder valt ook contact via berichtenverkeer (waaronder app (video, tekst en audio) of e-mail) waarbij zender en ontvanger geen direct contact hebben en er tijd verstrijkt tussen vervaardigen, zenden, gelezen worden en het beantwoorden van een bericht. Deze vorm van communicatie schiet te kort bij spoedeisende situaties. In deze situaties geeft Psychologen Loket dringend advies bezoekers, gebruikers of hulpvragers geen gebruik te maken van berichtenverkeer om het bestaan van een noodsituatie te melden. Psychologen Loket adviseert dringend zich direct in verbinding te stellen met reguliere hulpverlening, Psychologen Loket zelfmoord preventie, het alarmnummer 112, de politie en/of de brandweer. Indien toch gekozen wordt om eerst contact te maken met Psychologen Loket is het dringende advies gebruik te maken van de telefoon. Psychologen Loket zal in die situaties altijd aandringen op het zoeken van passende oplossingen.

Beperkingen van Psychologen Loket ten opzichte van reguliere hulpverlening

Door het ontbreken van direct (oog)contact is Psychologen Loket niet in staat:
– een volledig medisch of psychiatrisch onderzoek te verrichten
– lichamelijk onderzoek te verrichten of een indruk te krijgen van de fysieke toestand van de hulpzoeker
– een volledige indruk te krijgen van de aard en de ernst van de problematiek en het eventueel daaruit voortvloeiende gevaar
– een volledige indruk te krijgen van de aard en dringendheid van de hulpvraag
– een (volledige) medische of psychiatrische diagnose te stellen
– een daarop gebaseerde medische of psychiatrische behandeling te verrichten
– medicatie voor te schrijven of te adviseren
– in noodsituaties fysiek beveiligende maatregelen te (doen) nemen

Psychologen Loket adviseert dringend het zoeken van reguliere hulpverlening

 bij bezoekers, gebruikers of hulpvragers die:

– de laatste vier weken in toenemende mate last hebben gekregen van (verergering) van psychische, lichamelijke klachten;
– of zucht naar en/of gebruik van alcoholhoudende drank of roesmiddelen
– de laatste twee tot vier weken in toenemende mate doodsgedachten, gedachten aan zelfbeschadiging, of suïcide hebben plannen of voorbereidingen hebben getroffen voor zelfbeschadigd gedrag, of zelfmoord zich zelf beschadigd hebben, een overdosis medicatie, alcohol of roesmiddelen hebben genomen;
– zich roekeloos hebben gedragen en/of anderen in gevaar hebben gebracht;
– of een poging hebben gedaan zich van het leven te beroven;
– een geestesstoornis hebben, denken te hebben, of recent hebben gehad waarbij beveiligende maatregelen aangewezen (kunnen) zijn om (dreigend) gevaar af te wenden
– lichamelijk of geestelijk niet in staat zijn gebruik te maken van het telefonische of online aanbod van Psychologen Loket
– via de telefoon of het internet geen betrouwbare informatie willen of kunnen geven die noodzakelijk is voor advisering of consultatie per telefoon of per mail met betrekking tot het hanteren van klachten, problemen en het vinden van hulp;
– een medisch, psychologisch of psychiatrisch onderzoek willen laten verrichten
– 
een medische, psychologische of psychiatrische diagnose gesteld of uitgesloten willen hebben
– een behandeling willen ondergaan;
– een behandeling willen ondergaan op basis van een volledige medische, psychologische of psychiatrische diagnose
– een behandeling willen ondergaan die buiten het aanbod van Psychologen Loket valt (bijvoorbeeld therapie in een spreekkamer, of langdurige begeleiding door een vaste hulpverlener)
– een psychiatrische aandoening hebben, denken te hebben, of recent hebben gehad, waarvoor medische of psychiatrische diagnostiek en behandeling (waaronder medicatie) aangewezen is of kan zijn

Suggesties over betere dienstverlening?

De medewerkers van Psychologen Loket doen hun uiterste best iedere contact goed te laten verlopen en alle administratieve procedures correct af te wikkelen. Heb je suggesties hoe de bejegening of andere aspecten van de dienst- en hulpverlening beter zouden kunnen, dan horen we dat graag. Je kunt dit aan ons doorgeven via dit formulier. Brengt dat geen oplossing of heb je er bezwaar tegen dat met de medewerker te bespreken dan kun je gebruik maken van de Psychologen Loket klachtenregeling, zoals bedoeld in de Wet klachtenrecht cliënten zorgsector.

Kern van de regeling is bemiddeling door een klachtenbemiddelaar en een onafhankelijke klachtencommissie die snel op een ingediende klacht reageert. Verder wordt precies aangegeven hoe een klacht kan worden ingediend en wat u daarna kunt verwachten. De klachtenprocedure is op aanvraag beschikbaar.

Bronvermelding

Voor de informatie op deze website is gebruik gemaakt van verschillende bronnen: lees verder